Koordynator: Aleksandra Kujawa – Próchniewicz
Termin realizacji: 01.05.2020r.- 30.10.2020r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Zadania realizowane w ramach projektu:
Zadanie polega na organizacji wycieczki na górę Grabową śladami  bajkowego Utopca z Brennej oraz na organizacji konkursu fotograficznego. Zadaniem objęci zostaną wychowankowie internatu  Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie. Planowany jest udziału 35 podopiecznych. Wychowankowie poznają ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne  w regionie oraz poszerzą wiedzę na ich temat , wdrożą się do aktywnych form spędzania czasu wolnego. Aktywne wykorzystywanie czasu wolnego i rozwój własnych zainteresowań należy do jednej z bardziej zaniedbanych u nich sfer życia. Stąd widoczna jest konieczność prowadzenia działań mających na celu rozwój u wychowanków umiejętności racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego a przy okazji poszerzanie wiedzy o regionie, w którym mieszkają.. 

Czas spędzony wspólnie w trakcie  wycieczki zintegruje dzieci i młodzież pochodzących z rożnych środowisk , nauczy współdziałania , zdrowej rywalizacji oraz uświadomi potrzebę akceptacji niedoskonałości każdego człowieka i wpłynie  na przeciwdziałanie ich  wykluczeniu społecznemu. Osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do udziału w imprezach turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych, nie tylko ze względu na swoją niepełnosprawność, ale często ze względu na ograniczenia finansowe i brak wykwalifikowanej opieki w trakcie takich wyjazdów. 

Udział w zorganizowanej w ramach projektu wycieczce pozwoli pokonać istniejące w tym zakresie bariery. Informacje o projekcie wraz z dokumentacją zdjęciową zostaną rozpowszechnione na stronie internetowej  Stowarzyszenia oraz ZPSWR i na social media – Facebook. Zostanie zorganizowana wystawa prac fotograficznych z wyprawy na Grabową , „Po śladach bajkowego Utopca z Brennej. Stowarzyszenie działa od maja 2008 r. na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Propaguje walory przyrodnicze i krajobrazowe naszego regionu. Realizowało m.in. następujące projekty z  Urzędu Gminy Cieszyn oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych, rajdów i wycieczek:
 „Bądź gotowy dziś do drogi” „Z Ondraszkiem w góry „ Wędruj z uśmiechem”, „Pędzi, pędzi  kulig czyli zimowe igraszki w Brennej”, „Brenna mi już znana”, „Cudze chwalimy, swoje poznajemy”, „Wycieczki   szlakiem ,,Drogi Książęcej – Via Ducalis” , „Zimowa sanna”” , Szlakiem Drogi Książęcej Via Ducalis- część II, „Na Śląskim Szlaku II” , „Zimowa sanna”, „ W góry bliżej gwiazd” „ Czas na Nas”. 

Miejscem realizacji zadania będzie góra Grabowa w Brennej Leśnicy  oraz sale lekcyjne (spotkania i konkurs fotograficzny) Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Ul. Wojska Polskiego 3.

Konkurs fotograficzny - Witaj Grabowa

Finał konkursu