O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”
w  Cieszynie działa przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie od maja 2008 roku, jego działalność jest ukierunkowana na wspieraniu  w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz na działalność na rzecz w/w placówki oświatowej. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 110 członków, głównie nauczycieli, terapeutów i pracowników ZPSWR w Cieszynie.

 W roku 2010 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Od 2008 działamy na rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży

Od 2010 ​status Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie zrzesza 134 członków

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia warunków do możliwie jak najpełniejszego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz różnego rodzaju dysfunkcjami, dla ich godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom. Swoją działalnością przede wszystkim wspieramy dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Szkolono – Wychowawczo – Rewalidacyjnych. Naszą misję realizujemy poprzez działalność społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.

Nasza załoga

Anna Woźniak

PREZES STOWARZYSZENIA

Ewa Zięba

WICEPREZES STOWARZYSZENIA

Kinga Woźniak

CZŁONEK STOWARZYSZENIA

Małgorzata Adamczyk

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ stowarzyszenia

Jolanta Urbaniec – Mołek

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA

Cele szczegółowe Stowarzyszenia opracowane zostały w oparciu o potrzeby placówki i jej podopiecznych i obejmują: inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie uczniów na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły, wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży, umożliwiania im rozwijania zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Dbanie o ich rozwój twórczy, dokumentowanie i popularyzowanie dorobku szkoły, kultywowanie tradycji oświatowych i kulturalnych szkoły, kształtowania postaw świadomego odbioru dóbr kultury narodowej, poznawanie dóbr kultury regionalnej oraz kultury innych narodów, mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych przez wychowanków zespołu szkolnego, kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur oraz współdziałanie z regionalnymi ośrodkami kultury, inicjowanie działań propagujących szeroko rozumianą higienę zdrowia psychicznego, wspieranie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej wobec niepełnosprawnego dziecka, stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego młodzieży, integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego i twórczego spędzania czasu w ZPSWR jak i czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz wspierania ich rozwoju psychofizycznego i sportowego, popularyzowanie wiedzy na temat edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności, inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej.

Jak realizujemy cele

poprzez założenie i prowadzenie specjalistycznych pracowni i warsztatów, pozwalających zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną do samodzielnego życia.

a także tworzenie systemów informacyjnych.

dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, dostosowanych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dla dzieci i młodzieży.

w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

które osiągnęły sukces na rynku pracy, współpraca z Urzędem Pracy, stwarzanie możliwości podjęcia pracy.

w zakresie edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności.

osobami fizycznymi, prawnymi z kraju i zagranicy w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

na realizację celów Stowarzyszenia poprzez aplikowanie o środki finansowe do Urzędu Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatowego w Cieszynie, współorganizowanie z ZPSWR koncertów charytatywnych  w celu pozyskania środków na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla ZPSWR, pozyskiwanie darowizn. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju bazy materialnej, technicznej i organizacyjnej służącej dobru  ZPSWR.

Codzienna działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim realizacja projektów, na realizację których Stowarzyszenie aplikuje  o środki finansowe głównie do Urzędu Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatowego w Cieszynie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację bądź wspieranie zadań publicznych. Stowarzyszenie aplikowało również o środki do Urzędu Miasta Wisła oraz Urzędu Gminy Istebna, skąd również pozyskało fundusze na realizację ciekawych projektów. 

Dzięki realizacji projektów podopieczni placówki mają możliwość brania udziału w różnego rodzaju wycieczkach, dodatkowych zajęciach o różnorodnym charakterze, wyjściach do miejsc kulturalno- rozrywkowych, dodatkowych zajęciach terapeutycznych, wyjazdach wakacyjnych; mogą realizować się na różnych płaszczyznach artystycznych i sportowych; ponadto dzięki realizacji projektów placówka zyskuje  dodatkowy sprzęt rehabilitacyjno- rewalidacyjny oraz pomoce dydaktyczne.

 

W latach 2008- 2016 realizowane były m.in. następujące projekty: „Zobaczyć siebie”, “Pomaluj mój świat”, „ Bądź gotowy dziś do drogi” „Pod morską bryzą”

Wypoczynki zimowe:
„Radośnie smakuję świata”, „Zimowe Harce” „Wesoła zima” , „Ferie bez nudy”, „Segregacja – rewelacja”, „W rytm natury”, „KOLOROWE DNI” , „Real jest cool” „W
trosce o dziecko”, „Ściąga na życie”, „Z Ondraszkiem w góry”, „ Wędruj z uśmiechem” ,„Bądź aktywny” , „ Dorastam z przyrodą „Sztuką malowane” , „Artystyczny Cieszyn”, ” Moja praca, moja przyszłość „, „Boso po piasku”, „ Na dobry początek” , „W drodze do samodzielności”, „ Jesienno- zimowe impresje edukacyjne”,

Koncert
„Wyśpiewajmy marzenia”, „W tańcu wszystkie drogi się zbiegają” , „Łatwiej wkraczać w dorosłość”, „ Nasza młodzież- lepsza przyszłość, lepsze perspektywy”,” Zdrowy start”, ”Rozwijam się i rosnę nie tylko na wiosnę”, „To jus pora na kolynde”, „Wodny świat”,

Mityng
pływacki osób niepełnosprawnych umysłowo , Czysty las obok nas, „Jesienno- zimowe impresje edukacyjne”, „Żyć jak inni”, „Razem łatwiej do celu”, „II krok w samodzielność,
„Popatrz mamo, ja to potrafię”, „Doświadczam, poznaję, potrafię”, „Zapal się na niebiesko, „Jesienno-zimowe impresje kulturalne”, „II Mityng pływacki”, „Pędzi, pędzi  kulig czyli
zimowe igraszki w Brennej”, „Doświadczam, poznaję, potrafię”, „Mediom mówimy dość”, „Popatrz mamo, ja to potrafię”, „Zdrowy start II”, „Program aktywności sportowej”, „Brenna
mi już znana”, „Cudze chwalimy, swoje poznajemy”, „Projekt zimowisko w Istebnej” , Żyć jak inni-II edycja , III krok w samodzielność, Moje pierwsze słowo, „ Niepowtarzalni w
świecie zmysłów”, Zapal się na niebiesko, Beskidzkie Talenty Pływackie- III Mityng pływacki osób niepełnosprawnych umysłowo , Kolorowy świat tradycji, Czas na nas, Projekt
IV koncert charytatywny „ Wyśpiewajmy marzenia „, „Beskidzkie Talenty Pływackie- III Mityng pływacki osób niepełnosprawnych umysłowo, Z muzyką sanie mkną, Chcę umieć
więcej, Niepowtarzalni w świecie zmysłów, Wiem, skąd jestem, Zdrowy start III, Wiosna – kolorowa i radosna, Odzyskuj- dla dzieci zyskuj, Europejski Dzień Sportu Osób
Niepełnosprawnych Umysłowo, Wycieczka regionalna do Jaworzynki, Z Urzędu Miasta Wisła w 2015 r dofinansowanie uzyskał projekt „Hej góry nasze góry”. Z Urzędu Gminy
Istebna w 2015 r dofinansowanie uzyskały projekty „ Doświadczam i uczę się, aby żyć samodzielnie” oraz „ Świąteczny czar”, Zapal się na niebiesko- II edycja, Wybieram
zdrowie, Czwarty krok w samodzielność, Kolory życia, W Cieszynie- z kulturą, Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Zdrowy Start IV, Kiełkujemy do
przyszłości, Jest taka ziemia z sercem na dłoni…, Wiem , skąd jestem… II edycja, Chcę umieć więcej- II edycja, Zima 2016, Odzyskuj, dla dzieci zyskuj- II edycja, IV Mityng Pływacki osób niepełnosprawnych intelektualnie, Trójwieś beskidzka , W górach bliżej gwiazd .Stowarzyszenie jest również współorganizatorem Koncertów Charytatywnych „
Wyśpiewajmy Marzenia” ; pozyskuje środki na ten cel, pomaga w organizacji i w obsłudze koncertów.

Ze środków pozyskanych w ramach czterech dotychczasowych koncertów dokonano
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i rewalidacyjnego oraz sprzętu do specjalistycznych terapii:

  • I koncert charytatywny- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalistyczne wyposażenie sali doświadczania świata (między innymi :zestawy do terapii integracji sensorycznej, ,
    tablice dźwiękowe, łóżko wodne z podstawą muzyczną, profesjonalną bieżnię treningową ). II koncert charytatywny- wyposażenie pracowni muzykoterapii w profesjonalny sprzęt, wyposażenie i akcesoria muzyczne .
  • III koncert charytatywny- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalistyczny terapeutyczny (między innymi : zestaw do terapii integracji sensorycznej, wannę do masażu kończyn
    dolnych i kręgosłupa, profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna) dokonano zakupu wyposażenia podlegającego placówce Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Istebnej.
  • IV koncert charytatywny- wraz ze środkami pozyskanymi w ramach akcji „ Aviva – to dla mnie ważne” dokonano remontu i adaptacji pomieszczenia pod pracownię hydroterapii,
    dokonano zakupu wyposażenia do tejże pracowni dwie profesjonalne wanny do hydromasażu oraz wannę do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa.

Pozyskuje darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia, środki z tytułu 1%, organizuje zbiórki publiczne, które przeznaczane są na zakup specjalistycznego sprzętu i doposażenie placówki. Stowarzyszenie współpracuje z Hotelem LIBURNIA organizując wieczory muzyczne. Z tytułu tejże współpracy również pozyskujemy środki na realizację zadań statutowych. W roku 2015 Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie AVIVA- to dla mnie ważne zgłaszając inicjatywę „ Usprawnianie przez pluskanie”, której celem było pozyskanie środków na specjalistyczny sprzęt do pracowni hydroterapeutycznej. Stowarzyszenie pozyskało z Fundacji AVIVA kwotę 29 000, 00 zł W roku 2016 Stowarzyszenie we współpracy ZPSWR przystąpiło do realizacji w/w inicjatywy „ Usprawnianie przez pluskanie” , której uwieńczeniem było otwarcie pracowni do hydroterapii.

Zobacz naszą galerię zdjęć

Dowiedz się więcej o projektach