Koordynator: Sylwia Nogowczyk
Termin realizacji: 09.2020r.- 10.12.2020r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w ZPSWR w Cieszynie, dotyczących profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy. Zadanie było skierowane do uczniów SP klas 7-8 oraz Szkoły Branżowej I stopnia, klas 1-3, wiek uczestników 13-21 lat. Celem zajęć było podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej przyczyn sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające świadomość oraz uzależnień od nich, a jednocześnie uwrażliwienie na zagrożenia wynikające ze sztucznego redukowania przeżywanych uczuć i emocji.  Zależało nam, by poznali skalę ryzyka związanego z paleniem papierosów, piciem alkoholu i podejmowaniem prób z narkotykami. Ważne było również by wyposażyć uczniów w wiadomości i umiejętności dotyczące obrony przed uzależnieniami – nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych. Istotne było  dla nas kształtowanie w świadomości uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje, wspieranie innych w radzeniu sobie z problemem uzależnienia, propagowanie zdrowego stylu życia oraz  pożądanych zachowań i zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego a także wskazanie, gdzie i kto może pomóc osobom uzależnionym. Efekty pracy są widoczne w funkcjonowaniu uczestników: w zmianie ich relacji z otoczeniem oraz sposobie myślenia, odczuwania, postrzegania siebie i innych. Realizacja projektu pozwoliła na poszerzenie wiedzy uczniów  o takie zagadnienia  jak tolerancja, asertywność, zdrowy styl życia, współpraca, kontakty międzyludzkie a także poprawiła  funkcjonowanie uczniów co było celem Stowarzyszenia

Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez pedagoga i psychologa szkolnego na terenie ZPSWR w Cieszynie. Korzystano z pomocy dydaktycznych, sal wyposażonych w nośniki multimedialne na których wyświetlane były prezentacje. W sytuacji pracy zdalnej/hybrydowej prezentacje odbywały się na Teamsach.

W projekcie wzięło udział 50 uczniów podzielonych na 3 grupy wiekowe/grupy były jeszcze podzielone na mniejsze ze względu na sytuację epidemiologiczną. Uczestnicy projektu brali udział w 7 warsztatach o tematyce profilaktycznej:

  • „Biały. Bezpieczny znaczy jaki?”/ wrzesień
  •  „Czerwony. Sposoby radzenia sobie z agresją doświadczaną od rówieśników i osób dorosłych)/wrzesień
  •  „Zielony. Czy wybieram zdrowie? Dopalacze i inne substancje psychoaktywne”/ październik
  •  „Żółty. Asertywnie odmawiam”/ październik
  •  „Pomarańczowy. Papieros nie jest modny”/ październik
  •  „Brązowy. Jesienne smutki – skutki uzależnienia od alkoholu”/listopad
  •  „Niebieski. Jestem świadomy, jestem wolny” Podsumowanie działań projektowych.”/listopad