Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.03.2020r.- 30.10.2020r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.03.2020r.- 30.10.2020r.

Zadanie polega na promocji zdrowego i aktywnego trybu życia, kształtowaniu prozdrowotnych nawyków, wdrażaniu do przestrzegania zasad higieny oraz szeroko rozumianym usprawnianiu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz różnymi deficytami a także szeroko rozumianym usprawnianiu dzieci w wieku przedszkolnym z różnymi deficytami zapewniając im tym sposobem dobry start i podstawę do wszechstronnego rozwoju. 

Projekt ‘ Zdrowy start VIII” jest kontynuacją działań podjętych w projekcie „ Zdrowy start”, „Zdrowy start II”, ‘ Zdrowy Start III”, „ Zdrowy start IV” , „ Zdrowy start V”, „ Zdrowy start VI”, „Zdrowy start VII” oraz „ W trosce o dziecko”. Dbałość właściwe nawyki żywieniowe oraz o higienę zarówno w zakresie ciała, jak i psychiki jest jednym z warunków zdrowia i w dużej mierze decyduje o jakości naszego życia. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych zarówno w zakresie żywienia, higieny, aktywności ruchowej, wypoczynku w przypadku dzieci i młodzieży sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej, warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny,  emocjonalno-społeczny i umysłowy. Aktywność i sprawność ruchowa zapewnia zdrowie, pogodę ducha, rozbudza ciekawość świata i możliwość jego eksploracji. Zadanie polega na zintegrowaniu działań prowadzących w efekcie do wyrobienia i utrwalenia właściwych nawyków prozdrowotnych, propagowania aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne podczas wykonywania czynności dnia codziennego. Zajęcia dla młodzieży prowadzone będą w formie warsztatów kulinarnych „Vege Time” promujących zdrowe odżywianie, umożliwiających samodzielne przygotowywanie zdrowych potraw bogatych w warzywa i owoce, warsztatów z zakresu zdrowia i higieny „ Salonowy Lew”  mających na celu propagowanie wśród młodzieży  higienicznego stylu życia , dbałości o ciało, wdrożenie do codziennych nawyków higienicznych, zajęć ruchowych „Be Activ” w ramach wdrażania do higieny  wypoczynku – konstruktywne i aktywne sposoby spędzania wolnego czasu- zajęcia nordic- walking oraz Nowoczesny Taniec Rudolfa Labana, warsztatów z zakresu higieny zdrowia psychicznego „ Chill out”- rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie  ze stresem, rozwijanie umiejętności relaksacyjnych. 

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w formie zajęć polisensoryczno – ruchowych zapewniających w atrakcyjnej formie stymulację polisensoryczną oraz aktywność fizyczną będące podstawą do sprawnego, zdrowego funkcjonowania i wszechstronnego rozwoju oraz korekcji zaburzonych funkcji. Zadaniem objęci zostaną uczniowie Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych oraz dzieci z oddziałów Wczesnego Wspomagania przy ZPSWR. Miejscem realizacji zadania będą specjalistyczne pracownie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Ul. Wojska Polskiego 3- pracownie do zajęć ruchowych,  pracownia SI, sala Doświadczania Świata, pracownia gastronomiczna i inne.