Koordynator: Anna Woźniak


Termin realizacji: 01.02.2023r.- 30.11.2023r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Zadanie polega na realizacji programu edukacji kulturalnej, regionalnej i artystycznej. Umożliwi młodzieży poszerzyć i ugruntować wiedzę na temat swojej „małej ojczyzny”, utrwalić wiadomości na temat historii, sztuki i kultury swojego regionu. Realizacja zadania pomoże młodzieży ugruntować poczucie własnej tożsamości regionalnej, usprawni jej funkcjonowanie w środowisku społecznym, ale również pozytywnie wpłynie na usprawnianie w zakresie funkcji poznawczych i emocjonalnych. Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w warsztatach praktycznych, wyjściach do miejsc związanych z historią i kulturą regionu, aktywny udział w życiu kulturalnym. Program realizowany będzie na terenie miasta Cieszyna ; zajęcia warsztatowe będą realizowane w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie; Cieszyn 43-400 ul. Wojska Polskiego 3 . Zadanie skierowane jest do młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy .

Głównym celem zadania jest stworzenie możliwości wszechstronnego kontaktu z kulturą, sztuką i historią regionu oraz aktywnego, artystycznego działania w oparciu o spuściznę kulturową regionu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wdrażanie do twórczego spędzania wolnego czasu, kształtowanie postaw prokulturowych i prospołecznych. W ramach programu realizowane będą wyjścia do miejsc związanych z kulturą i historią regionu, przybliżone zostaną sylwetki ciekawych i zasłużonych mieszkańców regionu, realizowane będą warsztaty artystyczne. Program obejmie edukację regionalną i kulturalną w czterech zakresach:

1.” Spotkanie z folklorem i sztuką”- warsztaty i lekcje realizowane na terenie miasta Cieszyna:

Wizyta w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Lekcja w Książnicy Cieszyńskiej, Wycieczka na Wzgórze Zamkowe i spacer szlakiem cieszyńskich zabytków, Wizyta w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Wizyta w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, Wizyta w Domu Narodowym w Cieszynie, Wizyta w Szkole Muzycznej

2.„ Artystyczny Cieszyn”- warsztaty artystyczne- w ramach tego punktu młodzież będzie brała udział w następujących przedsięwzięciach: -Warsztaty witrażu 6h-w trakcie zajęć młodzież będzie pracowała techniką witrażu. -Warsztaty malarskie 4 h -w trakcie zajęć młodzież za pomocą różnych i nowatorskich technik plastycznotechnicznych będzie utrwalała zabytki, przyrodę i ciekawe miejsca Cieszyna. -warsztaty decoupage 6 h- wykonanie małych dekoracyjnych pudełek na kształt cieszyńskiej trówły. Podsumowaniem będzie wystawa prac.

3.”Hej koło Cieszyna…” warsztaty muzyczne-4h-spotkanie z twórczością Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej Udział w życiu kulturalnym miasta- wyjście do teatru im. A. Mickiewicza /wyjście do kina.

4.Cieszyńskie specjały- warsztaty kulinarne 4h- tradycje kulinarne Śląska Cieszyńskiego; przygotowanie specjałów regionalnej kuchni : cieszyńskie kanapki, placki z wyrzoskami, gałuszki, buchty i cieszyński strudel.

Realizacja zadania umożliwi kontakt z kulturą, sztuką i historią regionu; zwiększy możliwości i warunki dostępu do kultury i sztuki, poszerzy wiadomości o regionie, pozwoli uczniom na nabycie nowych umiejętności.