wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2017-wypoczynek letni/zimowy zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

 

Koordynator: Renata Górnik

Termin realizacji: 01.03.2017r.- 30.09.2017r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Celem projektu jest zorganizowanie ,już po raz  piąty, wakacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  z powiatu cieszyńskiego – PIĄTY KROK W SAMODZIELNOŚĆ  – wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży. 

 Letni wypoczynek to, tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, często  wywodzących się ze środowisk zagrożonych: patologią, uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. Pozbawionych niejednokrotnie wszelkiego rodzaju form rekreacji, wypoczynku i integracji społecznej poza środowiskiem edukacyjnym.                                                                                                                                 Realizacja zadania ma przygotować dzieci i młodzież do samodzielności na miarę ich indywidualnych możliwości. Ma przyczynić się do współtworzenia, poprzez rzeczowe odwoływanie się do ich naturalnych potrzeb, ciekawości, chęci działania i wiary w własne umiejętności co podniesie ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Realizacja celów projektu pozwoli beneficjentom na uspołecznienie, usamodzielnienie, wdrożenie do pracy, organizacji czasu wolnego, rozwinięcie ekspresji artystycznej,  usprawnienie fizyczne, poznanie malowniczych miejsc Beskidu Śląskiego oraz poznanie ciekawych ludzi reprezentujących region. Realizacja programu profilaktyki uzależnień /nikotynizm, narkotyki, alkohol i inne środki odurzające/ umożliwi uczestnikom: nabycie świadomości znaczenia poprawnego funkcjonowania, zwiększenie motywacji do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, uzyskanie świadomości  zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających, wyrobienie nawyku dbałości o własne zdrowie, wyrobienie postawy tolerancyjnej, wzrost poczucia własnej wartości i znajomości swoich słabych i mocnych stron, wykazywanie większej dojrzałości i samodzielności w podejmowaniu decyzji, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, znajomość i stosowanie zasad dobrego wychowania.