Projekt z zakresu Edukacja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD GMINY CIESZYN

Koordynator: Anna Woźniak

Termin realizacji: 01.02.2017r.- 30.06.2017r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują warsztaty sensoryczne „W świecie zmysłów” .

 „NIEPOWTARZALNI W ŚWIECIE ZMYSŁÓW” – jest zadaniem publicznym skierowanym do dzieci z Oddziałów Wczesnego Wspomagania przy ZPSWR oraz podopiecznych ORW przy ZPSWR.  Jest to kontynuacja zadania z roku 2015, które w rozbudowanej formie skierowane było do uczniów I etapu edukacyjnego. W związku z rosnącą liczbą podopiecznych w ramach WWR i ORW , ich  wielorakimi deficytami dzieci w sferze poznawczej i sensorycznej ważne jest , aby zostały objęte taką właśnie formą działań. W ramach tego zadania, zrealizowane zostaną warsztaty sensoryczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi. Mają one na celu usprawnianie wszystkich sfer rozwoju, poprzez terapeutyczne i zmysłowe wspomaganie procesów integracji sensorycznej. Zadanie realizowane będzie w specjalistycznych pracowniach Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie Cieszyn 43-400 ul. Wojska Polskiego 3: w Sali Doświadczania Świata oraz w Sali Integracji Sensorycznej.

Proponowane zajęcia warsztatowe pozwolą na lepsze, wielozmysłowe utrwalanie informacji nabywanych w ramach rozwijania funkcji poznawczych. Warsztaty pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dzieci z różnymi deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, zredukują stres i  zachowania trudne, poprzez multisensoryczne doznania. Pogłębią wiedzę na temat otaczającego ich świata i najbliższego otoczenia. Poprzez dostarczenie prawidłowych wzorców zachowań, wpłyną na poprawę relacji społecznych. Umożliwią skuteczniejsze zapamiętywanie materiału. Warsztaty zaktywizują dzieci do wszechstronnego rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.