Projekt z zakresu nauka, edukacja, oświata i wychowanie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Monika Lenartowicz

Termin realizacji: 1.02.2017r.- 31.05.2017r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Działanie 1
Przeprowadzenie obserwacji, doświadczeń, eksperymentów w ramach lekcji biologii, chemii, fizyki itp.

Działanie 2
Przeprowadzenie warsztatów  przez specjalistę ze „Źródeł „w Katowicach ”Nieskończona różnorodność przyrody”

Działanie 3
Zorganizowanie „Pikniku naukowego” w tym pokazów, warsztatów, doświadczeń z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych

Działanie 4
Zagospodarowanie ogrodu: pomiar działki przyszkolnej pod warzywnik, oznaczenie kwasowości gleby, analiza literatury, związanej z tworzeniem ogrodów, ich funkcją, doborem roślin itp.

Działanie 5
Zakup i wysiew nasion do rozsady i do gruntu. Pielęgnacja, przesadzanie, nawadnianie itp. Zakup kratek jako podpory dla roślin pnących.

Działanie 6
Prowadzenie obserwacji zachowań zwierząt w ogrodzie

Działanie 7
Zebranie i wykorzystanie wyhodowanych plonów oraz kwiatów i liści z ogrodu.

Projekt zakłada edukację przyrodniczą wraz z terapią dzieci i młodzieży niepełnosprawnych poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą metodą obserwacji, doświadczenia, eksperymentów oraz ekologicznej hodowli w ogrodzie. 

W tym celu zaplanowano zagospodarowanie ogrodu botanicznego do doświadczania świata usytuowanego obok budynku szkoły, w celu wykorzystania go do poznawania otaczającego środowiska naturalnego oraz  zjawisk w nim zachodzących poprzez bliski kontakt z naturą. Ogród usytuowany za budynkiem szkolnym daje wiele możliwości; prowadzenia hodowli, obserwacji przyrodniczych oraz doświadczeń i eksperymentów, a także nabycie nowej wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin, głównie z ekologii, biologii, chemii, fizyki, przyrody i innych poprzez „zielone lekcje”, warsztaty, konkursy, pokazy naukowe na łonie natury. 

W ramach projektu planuje się kontynuacje prowadzenia ogródka warzywnego umożliwiającego pielęgnację warzyw, owoców od wysiewu nasion, przez wzrost i rozwój roślin aż do wydania i zbiórki plonów, poszerzenie wiedzy na temat różnych gatunków roślin ozdobnych oraz uprawnych oraz wykorzystanie samodzielnie wyhodowanych w sposób ekologiczny warzyw i owoców na zajęciach kulinarnych i piknikach szkolnych dostępnych dla całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. 

Uczestnikami projektu są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu czy Zespołem Aspergera oraz z dodatkowymi sprzężeniami mający ogromne trudności ze zrozumieniem zjawisk zachodzących w otaczającym ich świecie ze względu m.in. na problemy w porozumiewaniu się. Potrzebują specjalnych metod nauczania opartych na wielozmysłowym poznawaniu rzeczywistości.

Projekt „Ogród doświadczeń przyrodniczych” będzie miał charakter  interdyscyplinarny. Wielopłaszczyznowe oddziaływanie połączy edukację, terapię (w tym hortiterapię), wypoczynek i zabawę. Będzie służył wszechstronnemu rozwojowi uczniów niepełnosprawnych w rożnych grupach wiekowych. Utworzony ogród zostanie podzielony na strefy tak aby dzieci w każdym wieku z różnymi potrzebami mogły aktywnie z niego korzystać. Ogród będzie składał się ze: strefy edukacji przyrodniczej, strefy ekologicznej hodowli, strefy prowadzenia terapii oraz strefy aktywnej zabawy. Projekt będzie realizowany na terenie ZPSWR w Cieszynie.