Projekt z zakresu turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Renata Górnik
Termin realizacji: 15.01.2019r.- 10.04.2019r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
Podstawowym założeniem  tego projektu jest stworzenie warunków  osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową  do podjęcia aktywności fizycznej w okresie zimowym oraz rozbudzanie wśród nich zamiłowania do turystki górskiej i pieszej.  Atrakcyjna forma rekreacji – kulig, połączona zostanie z poznawaniem ciekawych miejsc Beskidu Śląskiego.
Zadanie publiczne ZIMOWA SANNA II będzie  działaniem podczas, którego  benificjenci poszerzą swoją wiedzę o regionie oraz nabędą umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego.