Projekt z zakresu ochrona i promocja zdrowia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.03.2019r.- 30.06.2019r.

 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
Zadanie polega na szeroko rozumianym usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim czyli na ich rehabilitacji w zakresie funkcji ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Projekt ‘ Zdrowy start V” jest kontynuacją działań podjętych w projekcie „ Zdrowy start” ,   „ Zdrowy start II- VI”, oraz „ W trosce o dziecko”. Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci prowadzone będą w formie zajęć z zakresu stymulacji polisensorycznej, zajęcia dla młodzieży prowadzone będą w formie warsztatów kulinarnych promujących zdrowe odżywianie, umożliwiających samodzielne przygotowywanie zdrowych przekąsek surówek i kanapek, warsztatów z zakresu zdrowia i higieny mających na celu  propagowanie wśród młodzieży zdrowego i higienicznego stylu życia , dbałości o właściwy sposób odżywiania , dietę bogatą w warzywa i owoce, a zatem w witaminy i minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz dbałości o ciało poprzez właściwą higienę, wdrożenie do codziennych nawyków higienicznych, zajęć ruchowych z zakresu nordic- walking, warsztatów z zakresu higieny zdrowia psychicznego- rozpoznawanie emocji, umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, asertywność, techniki relaksacyjne. Zadaniem objęte zostaną dzieci z oddziałów Wczesnego Wspomagania przy ZPSWR oraz uczniowie Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych. W ramach zadania dzieci i młodzież zostaną objęte wielowymiarowym oddziaływaniem rehabilitacyjnym mającym na celu niwelowanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności oraz jak najpełniejszy rozwój ich potencjału, aby mogły go na miarę swoich możliwości wykorzystać do prowadzenia aktywnego i twórczego życia oraz jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Miejscem realizacji zadania będą specjalistyczne pracownie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Ul. Wojska Polskiego 3.