ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU – LATO 2019

Projekt z zakresu pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Renata Górnik
Termin realizacji: 01.03.2019r.- 31.10.2019r.

 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
Celem projektu jest zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  – LATO 2019 . Letni wypoczynek to, tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, często pozbawionych niejednokrotnie wszelkiego rodzaju form rekreacji, wypoczynku i integracji społecznej poza środowiskiem edukacyjnym.

Realizacja zadania ma przygotować dzieci i młodzież do samodzielności na miarę ich indywidualnych możliwości. Ma przyczynić się do współtworzenia, poprzez rzeczowe odwoływanie się do ich naturalnych potrzeb, ciekawości, chęci działania i wiary w własne umiejętności co podniesie ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Realizacja celów projektu pozwoli beneficjentom na uspołecznienie, usamodzielnienie, wdrożenie do pracy, organizacji czasu wolnego, rozwinięcie ekspresji artystycznej,  usprawnienie fizyczne, poznanie malowniczych miejsc Beskidu Śląskiego oraz poznanie ciekawych ludzi reprezentujących region.