Projekt z zakresu pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Renata Górnik
Termin realizacji: 01.03.2019r.- 31.10.2019r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:  
Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów integracyjnych  POMYSŁY NA ZMYSŁY podczas wakacji letnich 2019. 

WARSZTATY – POMYSŁY NA ZMYSŁY,  to forma aktywnego wypoczynku w czasie wakacji letnich, który będzie miał na celu przede wszystkim  działania z zakresu pomocy i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie jak również będzie kształtował nawyki aktywności ruchowych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Jednocześnie zadaniem tego przedsięwzięcia będzie pokazanie  beneficjentom ciekawych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie ich twórczego myślenia, spostrzegawczości, indywidualnych zdolności oraz zainteresowań, jak również zapewni wsparcie w postaci psychostymulujących zajęć w sali do gimnastyki korekcyjnej, w sali doświadczania świata, w sali do Integracji Sensorycznej, w pracowni arteterapii.  Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowania czasu wolnego, rozwój zainteresowań, pasji oraz ograniczy zjawisko wykluczenia społecznego.