PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
URZĄD GMINY CIESZYN

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Koordynator: Aleksandra Ponikiewska, Marek Chybiorz
Termin realizacji: 01.02.2024r. – 30.11.2024r.

Głównym celem projektu jest nabywanie nowych wiadomości, umiejętności związanych z funkcjonowaniem w otaczającym środowisku. Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów z sensoplastyki. W czasie warsztatów podopieczni będą w ciekawy , niekonwencjonalny sposób zdobywać wiedzę, kształtować nowe umiejętności, utrwalać te już wcześniej nabyte.

Celami szczegółowymi będą:

– nabycie wiadomości dotyczących pór roku: ich nazw (mowa werbalna oraz poza werbalna), cech charakterystycznych, stanów atmosferycznych, kolorów z nimi związanych, smaków typowych dla danej pory, informacji o zwierzętach aktywnych przez określony czas, roślinności, odgłosach otoczenia, sposobu ubierania się zgodnie ze stanem pogody,

– zwiększenie samodzielności podczas wykonywania czynności dnia codziennego,

– usprawnianie motoryki małej, sprawności manipulacyjnej, precyzji ruchów dłoni, doskonalenie praktycznych umiejętności manualnych, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– rozwój mowy werbalnej oraz pozawerbalnej,

– doskonalenie umiejętności poznawania świata za pomocą zmysłów,

– rozwijanie świadomości własnego ciała oraz położenia go w otoczeniu,

– wyciszanie emocji lub rozbudzanie do aktywności,

– rozwijanie aktywności własnej,

– rozwijanie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania podczas zajęć,

– kształtowanie umiejętności dzielenia przestrzeni z drugim człowiekiem,

– utrwalanie nawyków higienicznych i żywieniowych,

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

– doskonalenie umiejętności poznawania samego siebie, samoakceptacji, rozwijania autonomii i poczucia godności,

– rozwój osobowości beneficjentów,

– zwiększenie motywacji beneficjentów do podejmowania różnego rodzaju działań,

– rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i szacunku w stosunku do ludzi,

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

– rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych w życiu dorosłym.

Zdobyte wiadomości oraz umiejętności beneficjenci będą mogli wykorzystać w życiu codziennym.

Na zakończenie projektu odbędą się warsztaty integracyjne, na które zostaną zaproszeni podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Bażanowic.