Koordynator: Anna Woźniak

Termin realizacji: 01.03.2024r.- 31.10.2024r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadanie polega na realizacji programu edukacji kulturalnej, regionalnej i artystycznej. Umożliwi młodzieży poszerzyć i ugruntować wiedzę na temat swojej „małej ojczyzny”, utrwalić wiadomości na temat historii, sztuki i kultury swojego regionu.

W VI edycji zadania wiedza o Cieszynie, spotkanie z jego folklorem, symbolami i tradycjami poszerzone zostaną o międzyplacówkową integrację, co oznacza, że zadanie W Cieszynie – Z KULTURĄ VI edycja zintegruje podopiecznych z różnych placówek i pozwoli na utrwalanie cieszyńskich symboli, dorobku i tradycji w szerszym gronie. Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w artystycznych warsztatach praktycznych oraz wyjściach do miejsc związanych z historią i kulturą regionu. Program realizowany będzie na terenie miasta Cieszyna ; zajęcia warsztatowe będą realizowane w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie; Cieszyn 43-400 ul. Wojska Polskiego 3 . Zadanie skierowane jest do młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Ponadto do udziału w zadaniu w ramach konkursów zaproszeni zostaną podopieczni z innych placówek z naszego regionu. Głównym celem zadania jest stworzenie możliwości wszechstronnego kontaktu z kulturą, sztuką i historią regionu oraz aktywnego, artystycznego działania w oparciu o spuściznę kulturową regionu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wdrażanie do twórczego spędzania wolnego czasu, kształtowanie postaw prokulturowych i prospołecznych. W ramach programu realizowane będą wyjścia do miejsc związanych z kulturą i historią regionu, realizowane będą warsztaty artystyczne, konkursy międzyplacówkowe propagujące symbolikę i tradycje Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. Realizacja zadania umożliwi kontakt z kulturą, sztuką i historią regionu; zwiększy możliwości i warunki dostępu do kultury i sztuki, poszerzy wiadomości o regionie, pozwoli uczniom na nabycie nowych umiejętności, zapewni integrację między placówkami z jednoczesnym utrwalaniem ważnych dla miasta symboli i tradycji.