Kiełkujemy do dorosłości III edycja „Przedsiębiorstwo Florystyczne”

Projekt z zakresu Pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – w tym . Budowa skutecznego systemu pomocy społecznej – działania z zakresu pomocy i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Małgorzata Jaborska

Termin realizacji: 01.03.2018- 30.11.2018

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Projekt ma na celu praktyczne przygotowanie podopiecznych Stowarzyszenia do wykonywania zawodu pomocnik florysta, celem podjęcia w przyszłości  pracy lub samo zatrudnienia a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Z uwagi na niepełnosprawność uczestników projektu (niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, autyści, zespoły aspergera) a jednocześnie duże zdolności artystyczno manualne naszej młodzieży, praca ta może być dla nich bardzo adekwatna a przede wszystkim bardzo satysfakcjonująca.

Obecnie uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości  i umiejętności o uprawie roślin ozdobnych  

na zajęciach lekcyjnych z  ogrodnictwa, stanowi to dobrą bazę do dalszej aktywności polegającej na praktycznym  wykorzystaniu uzyskanego materiału roślinnego w tworzeniu kompozycji florystycznych. Projekt „Przedsiębiorstwo florystyczne„ zakłada zdobycie umiejętności w układaniu kompozycji kwiatowych –z kwiatów  zasuszonych, wyplataniu wianuszków wielkanocnych, tworzenia stroików Bożonarodzeniowych czy kompozycji na Dzień Zmarłych .Ponadto uczestnicy projektu zapoznają się z grupą roślin – bylin wykorzystywanych w florystyce podczas wycieczki do Ogrodu Pokazowego „ KAPIAS „ w Goczałkowicach Zdroju. Zapoznają się z ofertą  hurtowni florystycznej Róża w Bielsku Białej, nauczą się przeglądania oferty i zamawiania materiałów florystycznych.

Zakupimy, wysiejemy i posadzimy byliny w ogródku szkolnym które po zasuszeniu  posłużą nam jako materiał roślinny do naszych warsztatów florystycznych z udziałem pani kwiaciarki – florystki. Nabyte umiejętności praktycznie wykorzystamy  organizując kiermasz wianuszków wielkanocnych, wystawę bukietów jesiennych, nasze stroiki Bożonarodzeniowe ozdobią szkolną i klasowe wigilijki , a kompozycje na Święto Zmarłych każdy uczestnik projektu zabierze ze sobą na groby swoich bliskich. Zajęcia obejmą grupę 20 wychowanków i będą prowadzone na terenie szkoły   ZPSWR w Cieszynie wykorzystując pracownie lekcyjne i ogródek przyszkolny.

Uczestnicy projektu  doświadczą kreowania własnej rzeczywistości, nabiorą wiary we własne możliwości i umiejętności, doświadczą pracy zespołowej  i indywidualnej, która da im konkretny produkt o pewnej wartości rynkowej. Realizacja projektu w namacalny sposób zaangażuje osoby niepełnosprawne, otworzy im możliwości na stworzenie własnego warsztatu pracy – własnego mini biznesu  nawet w warunkach domowych. Uczestnicy projektu dostaną tzw. pakiet startowy w postaci wiedzy, kontaktów i umiejętności praktycznych.