„NA MIEJSCA! GOTOWI! DO PRACY… START!”

Projekt z zakresu: Edukacja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Justyna Kopiec

Termin realizacji: 01.03.2018r.- 31.10.2018r.

 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Warsztaty komunikacyjno – lingwistyczne „Gotowi do pracy”;

Zajęcia praktyczne poza placówką „Dzień dobry, ja w sprawie pracy…”

W zakresie zadania publicznego „Na miejsca! Gotowi! Do pracy… Start!””, zrealizowane zostaną 4 spotkania w ramach warsztatów tematycznych oraz jedno wyjście pozaszkolne. Spotkania odbędą się w okresie od 01.03.2018 r. do 31.10.2018 r., na terenie Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Odbiorcami zadania publicznego „Na miejsca! Gotowi! Do pracy… Start!”, jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczęszczająca do szkoły Przysposabiającej do Pracy – grupa 15 do 20 uczniów.

Podstawowym zadaniem warsztatów jest przygotowanie do aktywnego poruszania się na rynku pracy. U uczniów uczęszczających do Szkoły Przysposabiającej do Pracy zaobserwować można szereg nieprawidłowości we wzajemnych interakcjach społecznych, w tym w komunikacji werbalnej. W procesie porozumiewania się występuje wiele deficytów, np. brak umiejętności dostosowania swojego komunikatu do odbiorcy, nieadekwatne odpowiadanie na pytania, nieumiejętność werbalizowania najistotniejszych informacji, bez zachowania ciągu przyczynowo-skutkowego, blokady intencji komunikacyjnej w sytuacji kontaktów z osobami nieznajomymi. Ze względu na występowanie powyższych trudności, uczniowie wymagają dodatkowej, intensywnej stymulacji rozwoju komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych, która umożliwi im poprawne i samodzielne funkcjonowanie w otaczającym świecie, a zwłaszcza znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. Dlatego kluczowym celem zajęć jest rozwijanie intencji komunikacyjnej u uczniów, zachęcanie ich do nawiązywania relacji z innymi, także osobami nieznajomymi oraz kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania w sposób adekwatny, autoprezentacji, czy uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej, co realnie wpłynie na możliwość zatrudnienia, po ukończeniu szkoły. Warsztaty mają wyposażyć uczniów w zasób słów, konstrukcji gramatycznych ściśle związanych z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy. W czasie zajęć przeprowadzone zostaną ćwiczenia usprawniające pozawerbalny aspekt komunikacji, taki jak utrzymywanie kontaktu wzrokowego, wykorzystanie gestykulacji i mimiki, dla osiągnięcie założonych celów. Poprzez działania rozwijające słownictwo, a także naukę stosowania w sposób prawidłowy zwrotów grzecznościowych, uczniowie zostaną przygotowani do pełnienia roli osoby poszukującej pracy. Ćwiczenia obejmować będą także rozwijanie umiejętności inicjowania rozmowy w sprawie pracy, autoprezentacji oraz czynnego uczestnictwa w rozmowie w sprawie uzyskania konkretnej posady. Uczniowie zostaną zaangażowani do uczestnictwa w scenkach tematycznych, związanych z przyjmowaniem roli petenta, aby powoli przełamywać swoje blokady komunikacyjne oraz zastosować zdobyte umiejętności najpierw w środowisku znanym sobie – w szkole wśród kolegów, by w następnym etapie móc prowadzić dialog także w innych miejscach, takich, jak np. potencjalne miejsce pracy czy też urząd pracy. Dzięki prowadzonej stymulacji uczniowie będą mieli okazję do podejmowania decyzji i rozwijania umiejętności szybkiego reagowania na nowe sytuacje i komunikaty kierowane do nich. Ponadto warsztaty umożliwią integrację z innymi uczniami, mającymi podobne trudności w zakresie funkcjonowania społecznego oraz umożliwią integrację z lokalnym społeczeństwem i rynkiem pracy. Zajęcia stacjonarne są doskonałym wprowadzeniem do zajęć terenowych, pozwalają grupie nawiązać relacje, nadają strukturę. W czasie zajęć zostaną wykorzystane następujące sprzęty: DVD, kamera, tablica multimedialna. Tematy będą dotyczyły poszukiwania pracy. Każdy temat zostanie omówiony, a następnie odegrany przez uczniów, zgodnie z założeniami metody Treningu Umiejętności Społecznych. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani terapeuci, którzy ukończyli kurs z zakresu TUS. Głównym zadaniem zajęć praktycznych jest umożliwienie uczniom zastosowania nabytych umiejętności i kompetencji w realnej sytuacji, związanej z poszukiwaniem pracy. Ze względu na charakterystyczne deficyty występujące u uczniów uczęszczających do Szkoły Przysposabiającej do Pracy, konieczne jest prowadzenie działań, w czasie których uczniowie będą mieli szansę przełamać swoje lęki związane z komunikacją z innymi osobami, a także wcielić się w rolę petenta poszukującego zatrudnienia. Ważnym aspektem zajęć praktycznych jest fakt, iż uczniowie będą mieli realną okazję przebywać w urzędzie pracy, poznać strukturę i wygląd instytucji. Uczniowie odbędą spotkanie z urzędnikiem Urzędu Pracy, przez co będą mieli szansę na pragmatyczną ocenę swoich umiejętności i kompetencji, związanych z komunikowaniem się w celach poszukiwania pracy. Zajęcia praktyczne – terenowe, pozwalają na przeniesienie wypracowanych umiejętność na sytuacje realne. Trwają około 2-3 godzin lekcyjnych. Uczestnicy mają okazję przećwiczyć nabyte umiejętności i uczą się zachowania w nowym środowisku – mniej znanym i nieprzewidywalnym.