Regulamin konkursu

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ Nasze Dzieci’/ Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie 

zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Regionalnym Konkursie Plastycznym

“Na tropie cieszyńskich zabytków”.

 

Główne założenie konkursu to utrwalanie wiedzy nt historii i zabytków Cieszyna.

I. ORGANIZATOR KONKURSU: Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ Nasze Dzieci’/ Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie

II. CELE KONKURSU:
• Promocja miasta Cieszyna.
• Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
• Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.
• Kształtowanie  postaw prokulturowych i wychowanie dzieci i młodzieży do kultury regionalnej

III. UCZESTNICY KONKURSU 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 25 roku życia -uczniów placówek oświatowych, oświatowo- wychowawczych, oświatowo- wychowawczo- rewalidacyjnych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie (na kartce z bloku technicznego) w formacie A4/A3, techniką dowolną – płaską (bez użycia materiałów sypkich).
Prace należy odpowiednio zabezpieczyć.
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wg załączonego do regulaminu wzoru.

Prace należy przysyłać do 31 maja 2024 r.

Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi: – imię, nazwisko i wiek autora pracy – adres, nazwę placówki – telefon kontaktowy

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu. 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych informuje, iż administratorem  danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8520744, e-mail: zpswrcieszyn@wp.pl;  Inspektor Ochrony Danych – iodo@escobp.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w celu reklamy i promocji, tworzenia dobrego wizerunku placówki, promocji konkursu, działań stowarzyszenia oraz osiągnięć uczestników. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem. 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

VI. TERMIN KONKURSU: Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ Nasze Dzieci’                            przy Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „ Na tropie cieszyńskich zabytków”.

Prace należy przysyłać do 31 maja 2024 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 czerwca 2024 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej www. nasze-dzieci-cieszyn.pl oraz fanpageu stowarzyszenia.

 

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i upominków oraz słodki poczęstunek 🙂

Regulamin i metryczka do pobrania​ poniżej